Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van www.alphameppel.nl , verder aan te duiden als: “Alpha Meppel”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Alpha Meppel overeengekomen worden.

Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Alpha Meppel een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Alpha Meppel een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Alpha Meppel als leverancier van producten en diensten optreedt.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Alpha Meppel zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Alpha Meppel heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Spaarsysteem

Wanneer er misbruik gemaakt wordt van het online puntenspaarsysteem behoud Alpha Meppel al het recht om de account van de gebruiker te blokkeren en alle orders te annuleren.

Overeenkomst aankoop goederen

De koopovereenkomst tussen Alpha Meppel en afnemer is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond of bevestigd wordt per e-mail.

Betaling cursusgeld

Wanneer u zich heeft opgegeven voor een cursus, workshop of lezing bent u verplicht het cursusgeld voor de startdatum te hebben voldaan of op de 1e lesdag ter plaatse te betalen. Wanneer het cursusgeld nog niet is voldaan heet Alpha Meppel het recht u toegang te weigeren, tenzij er aantoonbaar andere afspraken gemaakt zijn met de eigenaar van Alpha Meppel.

Wanneer u er voor kiest uw aanmelding te annuleren, dan kan dit tot 24 uur voor aanvang kosteloos en het betaalde cursusgeld zal aan u terug betaald worden. Wanneer de cursus is gestart is er geen mogelijk meer tot restitutie van het cursusgeld, tenzij er met Alpha Meppel anders is overeengekomen. Wanneer er gekozen is voor betaling via automatische incasso, zal deze ook blijven doorlopen en niet worden stopgezet i.v.m. uw annulering. Wanneer u er sprake is van wanbetaling, zal er met u persoonlijk contact gezocht worden door Alpha Meppel. Leid ons contact niet tot een betalingsovereenkomst, dan wordt uw factuur overgedragen aan een incassobureau. De extra kosten die gemaakt worden voor het incassobureau zijn voor uw eigen rekening.

Levertijden

Bij keuze voor bestelling middels vooruitbetaling wordt een artikel, indien voorradig, binnen 5 werkdagen geleverd na ontvangst van de betaling. Alpha Meppel hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Alpha Meppel is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzending, factuur en betalingsmethoden

Bestellingen worden geleverd via PostNL of andere bodediensten. Indien bestellingen zonder annulering retour komen, worden u de verzendkosten in rekening gebracht. Alpha Meppel bevestigt uw bestelling per e-mail aan het door u opgegeven e-mail adres. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Alpha Meppel gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

Er zijn 4 mogelijkheden van betaling:

1. IDEAL

2. Paypal

3. Automatische Incasso (alleen voor cursusgeld v.a. €50,-)

4. PIN (alleen bij afhalen of bezorgen)

5. Contant (alleen bij afhalen of bezorgen)

Afkoelingsperiode

Na ontvangst van het product heeft de afnemer een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de afnemer zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de “niet goed-geld terug” regeling. Alpha Meppel zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen met uitzondering van de verzendkosten. Indien het artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 2 weken worden teruggestuurd. De afnemer ontvangt dan het geld terug met uitzondering van de verzendkosten, of Alpha Meppel brengt het bedrag in mindering op uw volgende bestelling. Daarbij draagt de afnemer zelf de kosten van retourzending.

Gegevensbeheer en privacy

Alpha Meppel behandelt uw gegevens met zorg. Dit betekent dat Alpha Meppel uw informatie nooit aan derden ter beschikking zal stellen. Alpha Meppel verzoekt u uw telefoonnummer in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Alpha Meppel nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door een email aan info@alphameppel.nl te sturen met als titel: “Opvraag adres gegevens” of “Verwijder adres gegevens”. Dit is alleen mogelijk met het reeds eerder gebruikt email adres dan wel middels een schriftelijk ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Alpha Meppel zal de door de afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Uw gegevens worden door Alpha Meppel vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. U kunt op regelmatige basis informatie ontvangen over producten en aanbiedingen per e-mail. Stelt u dit niet op prijs, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken per email aan info@alphameppel.nl

Garantie en klachten

Uiteraard neemt Alpha Meppel elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. Op alle geleverde producten via Alpha Meppel gelden dezelfde garantietermijnen als voor de producten welke gekocht zijn in de Alpha Meppel vestiging in Meppel. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Alpha Meppel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per email aan info@alphameppel.nl en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na ontvangst op het afleveradres.

Alpha Meppel stelt een prettige relatie met afnemers op prijs, en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen.

Hebt u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via e-mail aan info@alphameppel.nl of schriftelijk per post. We zoeken dan gezamenlijk een oplossing. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.

Alpha Meppel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.